Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας αξιολόγησης των Δομών του Δήμου


   
ΠΡΟΣ
τον Δήμαρχο Άνδρου, κ. Θεοδόση Σουσούδη

Κοινοποίηση:
- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
1. Γενικό Γραμματέα, κ. Κώστα Πουλάκη
2. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα

- Ελεγκτικό Συνέδριο
Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό Κυκλάδων
Πλατεία Αγίου Νικολάου 3, 84100 Ερμούπολη, Σύρος

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Ν. Κυκλάδων
κ. Νίκο Θεοδωρίδη, Ασκώντα Χρέη Γενικού Γραμματέα
Επτανήσου 35, 84 100 Ερμούπολη, Σύρος

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ΄αρ. 783/2014 Αποφάσεως Δημάρχου Άνδρου σχετικά με την απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας αξιολόγησης των Δομών του Δήμου μας – Ανάκληση ανάρτησης στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» Αποφάσεως Δ.Σ. περί εγκρίσεως νέου Ο.Ε.Υ. Δήμου Άνδρου

Κύριε Δήμαρχε,
Δυνάμει των ειδικών διατάξεων των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αλλά και των γενικότερων διατάξεων του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρακαλώ όπως με πληροφορήσετε για τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 204/22.12.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας συζητήθηκε, εκτός ημερησίας διάταξης και με το καθεστώς του κατεπείγοντος (!), το θέμα της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας της αξιολόγησης των δομών του Δήμου Άνδρου καθώς και της σχετικής προκληθείσης δαπάνης.
Σημειώνεται ιδιαίτερα, ότι η εν λόγω Απόφαση αναρτήθηκε καθυστερημένα (και πάντως όχι «αμελλητί» όπως ο Ν. 3861/2010 ορίζει σαφώς) επτά (7) ημέρες αργότερα στο Πρόγραμμα Διαύγεια, ήτοι στις 29.12.2014 και ώρα 10.24 π.μ. με ΑΔΑ: 67ΖΣΩΨΙ-6ΡΙ, οπότε και κατέστη κατά νόμο έγκυρη και εκτελεστή.
Ακολούθως μια ημέρα μετά τη λήψη της υπ’ αρ. 204/22.12.2014 Απόφασης της Ο.Ε., με την υπ’ αρ. πρωτ. 783/23.12.2014 Απόφασή σας, προβήκατε στη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας που αφορά την Αξιολόγηση των Δομών του Δήμου Άνδρου προς την εταιρεία "Redirection Advisors Ε.Π.Ε.". Η σχετική δαπάνη προβλέπεται να ανέρθει μέχρι του ποσού των Ευρώ 23.200,00.-
Ομοίως και στην περίπτωση αυτή, η Απόφασή σας αναρτήθηκε με καθυστέρηση ενός μηνός στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», δηλ. στις 22.01.2015 και ώρα 14.48 μ.μ. με ΑΔΑ: ΩΓΧ7ΩΨΙ-ΓΙ8.
Εκ των προεκτεθέντων, προκύπτει σαφώς σοβαρότατο θέμα νομιμότητας των ενεργειών σας δεδομένου ότι εντός μίας ημέρας από τη λήψη της υπ’ αρ. 204/2014 Απόφασης Ο.Ε. και χωρίς αυτή να έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια, εσείς προβήκατε- απολύτως εσπευσμένα και χωρίς ουδεμία διαδικασία διαφάνειας- στην έκδοση της Απόφασής σας περί απ’ ευθείας ανάθεσης στην εν λόγω εταιρεία.
Διερωτώμαι εάν πρόλαβε άραγε να ενημερωθεί και κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος,  εκτός της εταιρείας «Redirection Advisors Ε.Π.Ε.», ώστε να καταθέσει την προσφορά του ή ήταν προαποφασισμένο σε ποιόν θα γινόταν η Ανάθεση. 
Πιστεύω ότι τόσο οι υπηρεσίες του Δήμου όσο και εσείς προσωπικά γνωρίζατε την υπ’ αρ. πρωτ. ττ42128/30.10.2014 επείγουσα επιστολή του τότε Υπουργού Εσωτερικών κ. Αρ. Ντινόπουλου με την οποία ζητούσε από τους Δημάρχους να προβούν σε επαναξιολόγηση των δομών τους με στόχο την επικαιροποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, θέτοντας αποκλειστική προθεσμία απάντησης μέχρι την 15.11.2014. Ταυτόχρονα κοινοποιούνταν προς υποβοήθηση των ΟΤΑ και ένας Οδηγός προσαρμογής των Ο.Ε.Υ.
Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί παρεμπιπτόντως, ότι ο Δήμος Άνδρου για μια ακόμα φορά έχει πρωτοτυπήσει δυσάρεστα δεδομένου ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή όφειλε εντός του πρώτου εξαμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων της, δηλ. μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2011, να είχε προβεί στη σύνταξη νέου Ο.Ε.Υ. του ενιαίου πλέον καλλικρατικού Δήμου Άνδρου βάσει και των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010, αλλά δυστυχώς δεν συμμορφώθηκε και το χειρότερο χωρίς καμία υπερκείμενη εποπτεύουσα Αρχή να τον ενοχλήσει και να του επιβάλει να πράξει τα νόμιμα.
Το ΥΠΕΣ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν ζήτησε από τους ΟΤΑ να αναθέσουν σε γραφεία εξωτερικών συνεργατών και μάλιστα με απ’ ευθείας αναθέσεις, τη διαδικασία της αξιολόγησης των δομών τους, αφού πρόκειται για έργο που ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων από κοινού με τη δημοτική αρχή που χαράζει την πορεία του Δήμου και δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ούτε η καταγραφή του προσωπικού, ούτε η εκτίμηση των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδοτήσεων εντός των επομένων τριών ετών κ.α. Έχοντας ως βοηθό τα διάφορα εγχειρίδια-Οδηγούς που έχει συντάξει κατά καιρούς το ΥΠΕΣ, η ΕΕΤΑΑ και το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η διοίκηση του Δήμου από κοινού με τα υπηρεσιακά στελέχη αυτού   μπορούν να εκτελέσουν την αξιολόγηση των δομών του, χωρίς μάλιστα και κανένα επιπλέον κόστος επί του Π/Υ του Δήμου μας. Ουδείς γνωρίζει καλύτερα από τις ίδιες τις υπηρεσίες ενός Δήμου τις ανάγκες του, τα προσόντα των εργαζομένων του, το όραμά του για αποτελεσματική και αξιοκρατική διοίκηση.
Υπενθυμίζω ότι το μόνο που ζήτησε αρχικά (το 2011) το ΥΠΕΣ ήταν η σύνταξη νέων Ο.Ε.Υ. λόγω της ενοποίησης αρκετών Δήμων από την εφαρμογή του Καλλικράτη και μετέπειτα (τον Νοέμβριο του 2014) την επικαιροποίησή τους λόγω των αλλαγών που επήρθαν εξαιτίας των μνημονιακών νόμων (κατάργηση Δημοτικής Αστυνομίας, διαθεσιμότητα σχολικών φυλάκων, πρόγραμμα εθελοντικής αυτοδιοικητικής κινητικότητας κ.λ.π.).
Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23.03.2015 μεταξύ των θεμάτων που ήρθαν προς συζήτηση ήταν και η συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης δομών του Δήμου Άνδρου.
Περιέργως, σ’ αυτό το θέμα δεν τέθηκε υπόψη του Σώματος σχετική εισήγηση της Διοίκησης.
Σας ρώτησα βάσει ποιας διάταξης νόμου επιβάλλεται η συγκρότηση αυτής της Επιτροπής, αφού ο Δήμος, επιτέλους μετά από τέσσερα χρόνια διαθέτει  ενοποιημένο Ο.Ε.Υ. δεδομένου ότι σε παλαιότερη συνεδρίαση του Δ.Σ. λάβαμε τη σχετική Απόφαση, αλλά δυστυχώς δεν πήρα κάποια σαφή απάντηση ούτε από εσάς, ούτε από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών.
Πρόκειται άραγε για μια νέα Επιτροπή που θα κάνει από μόνη της την αξιολόγηση των Δομών του Δήμου μας, ενώ εκ παραλλήλου θα εργάζεται και η εταιρεία «Redirection Advisors Ε.Π.Ε.» για το ίδιο θέμα; Δύο διαφορετικοί φορείς θα κάνουν την ίδια δουλειά; Ποια η σκοπιμότητα κύριε Δήμαρχε αυτής της Επιτροπής;  Από την μέχρι σήμερα έρευνά μου στο Πρόγραμμα Διαύγεια του Δήμου μας, δεν προκύπτει ότι έχετε ανακαλέσει την Απόφασή σας περί απ’ ευθείας ανάθεσης στην εν λόγω εταιρεία, όπως διατυπώθηκε στο τελευταίο Δ.Σ. Ωστόσο, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, διαβεβαίωσε στο χθεσινό Δ.Σ., ότι  η σύμβαση με την εταιρεία «Redirection Advisors Ε.Π.Ε.» για την αξιολόγηση των δομών των Δήμου, την οποία εσείς ερμηνεύσατε ως κάτι το εξαιρετικά δύσκολο αλλά και κατεπείγον, δεν έχει εκτελεστεί μέχρι στιγμής. Αν πράγματι αυτό συμβαίνει, θα πρέπει άμεσα να προβείτε στην ανάκληση της υπ’ αρ. 783/23.12.2014 Απόφασής σας περί απ’ ευθείας ανάθεσης, καθώς και της δέσμευσης της πίστωσης του ποσού των Ευρώ 23.200,00.- σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 περί τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων, αντίγραφο της οποίας παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε.
Γεννά ιδιαίτερη απορία το γεγονός ότι σχεδόν ένα μήνα μετά την εκπνοή της αποκλειστικής προθεσμίας (15.11.2014) απάντησης που έθετε το ΥΠΕΣ με το έγγραφό του περί αξιολόγησης των δομών των Ο. Τ.Α., εσείς εντελώς αδικαιολόγητα προβήκατε σε απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας αξιολόγησης των δομών του Δήμου στην εν λόγω εταιρεία, χωρίς να λάβετε υπόψη σας ότι οι απ’ ευθείας αναθέσεις είναι απολύτως καταδικαστέες και αδιαφανείς διαδικασίες, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος και απρόβλεπτων γεγονότων (βλ. πάγια νομολογία προληπτικού ελέγχου δαπανών των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο). Και μάλιστα προσδιορίσατε το κόστος της συγκεκριμένης δαπάνης σε δυσανάλογα αυθαίρετο ύψος (23.200,00.- Ευρώ) που ουδόλως δικαιολογείται τόσο από το μικρό μέγεθος του Δήμου μας, από τον μικρό αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού αλλά και – πρωτίστως – από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ως Δήμος.
Τέλος, παρακαλώ όπως μου παράσχετε επαρκείς εξηγήσεις τόσο εσείς όσο και ο καθ’ ύλην αρμόδιος προς τούτο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για τον λόγο για τον οποίο ανακλήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια η ανάρτηση της Απόφασης που έλαβε πρόσφατα το Δ.Σ. περί σύνταξης-επικαιροποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου (αρχική ανάρτηση στις 6.03.2015 και ανάκληση αυτής στις 16.03.2015).
Παρακαλώ όπως έχω άμεσα τις διευκρινίσεις σας.

  Απροβάτου, 24 Μαρτίου 2015
         
 Γιάννης Καπάκης
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

XYTY: Μύθοι και πραγματικότητες


Άλλη μια απόφαση πήρε το Δ.Σ του δήμου Άνδρου για τη δημιουργία ΧΥΤΥ, αλλά φαίνεται ότι η πολυπόθητη λύση για τη δημιουργία του μάλλον αργεί.... Δεν ξέρω πόσες αντίστοιχες αποφάσεις έχουν προηγηθεί στο παρελθόν για το ίδιο θέμα, σίγουρα ωστόσο, δεν θα είναι λίγες...

ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΤΑΛΑΝΙΖΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ, μόνο που τώρα έχει γίνει ακόμη πιο οξύ. Βρισκόμαστε ήδη στο και πέντε και ο κίνδυνος να δούμε τα σκουπίδια στους δρόμους για άλλη μια φορά είναι πάρα πολύ μεγάλος.

Μαθαίνω ότι το Σάββατο διοργανώνεται συνάντηση μεταξύ των κατοίκων του Μπατσίου, οι οποίοι αντιδρούν στη χωροθέτηση ΧΥΤΥ, στην περιοχή της Πλούσκας, που όπως μας ανακοίνωσε ο μελετητής στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ, του δήμου Άνδρου συνεχίζει να προηγείται στη βαθμολογία, παρά τον εμπλουτισμό και με  νέες θέσεις.

Από όσα μέχρι στιγμής έχω καταφέρει να πληροφορηθώ υπάρχουν αρκετές επιφυλάξεις και ενδοιασμοί για τη θέση αυτή.

Επίσημη ενημέρωση για το θέμα αυτό δεν υπάρχει πλην ενός φακέλου που μου ενεχυρίασε, λίγο πριν το τελευταίο ΔΣ, ο κ. Στέλιος Πολυκράτης, ο οποίος συμμετέχει στην επιτροπή κινητοποίησης. Ο φάκελος αυτός περιέχει διάφορα έγραφα προς τις υπηρεσίες και μία μελέτη η οποία επιχειρηματολογεί για το ακατάλληλο της θέσης αυτής.

Μέχρι τότε, ως επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης καμία άλλη πληροφόρηση δεν είχα από κανέναν, ούτε βέβαια και από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Άλλωστε είναι δημοσιοποιημένη η αλληλογραφία  και οι προσπάθειες που κατέβαλλα  για να καταφέρω να έχω έστω και μια πρόχειρη εισήγηση στο προηγούμενο ΔΣ.

Τώρα μαθαίνω - και προκαλεί έκπληξη ότι διαδίδεται από διάφορα παπαγαλάκια - ότι  ένας από τους υπαιτίους γιατί η Πλούσκα προηγείται στη βαθμολογία είμαι και ο ίδιος, καθώς δεν συντάχθηκα με την εισήγηση της πλειοψηφίας, πρόταση που υπενθυμίζω δεν υιοθέτησαν και δύο σύμβουλοι της.

Μα αν δεν κάνω λάθος η πρόταση τους εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Κανένας δεν τους εμπόδιζε να προχωρήσουν... Άλλωστε, το έκαναν και μάλιστα εσπευσμένα, αφού μέσα σε λιγότερο από δέκα ημέρες ανακοίνωσαν τη βαθμολογία που έφερνε την Πλούσκα και πάλι πρώτη και μάλιστα και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή και με την αλλαγή των υποκριτηρίων. Αναρωτιόμαστε πότε πρόλαβε ο μελετητής να κάνει μια τόσο σημαντική δουλειά, δηλαδή να βαθμολογήσει και πάλι όλες τις θέσεις, χωρίς μάλιστα να έχει λάβει κάποιο επίσημο έγγραφο εκ μέρους του δήμου.

Μας λένε ψέματα ή κάνανε λάθος στο μέτρημα, γεγονός που δείχνει ανικανότητα  και ανεπάρκεια; Γιατί αν ήταν να ξαναφέρουνε την Πλούσκα πρώτη γιατί τόση φασαρία και καθυστέρηση; Εκτός και αν έπρεπε να βάλουν και τη δεύτερη θέση από την ίδια περιοχή, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν προχωρούσε η Πλούσκα, ο ΧΥΤΥ να γινόταν στα όρια του πρώην δήμου Υδρούσας. Αν η υπόθεση αυτή είναι σωστή, τότε πέτυχαν απολύτως τον σκοπό τους.  

Εμείς πάντως θα περιμένουμε να μας απαντήσει χωρίς υπεκφυγές ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και πρώην Δήμαρχος της Υδρούσας, ο οποίος εξ όσων μαθαίνουμε διαδραμάτισε το κεντρικό ρόλο σ’ όλες τις διαδικασίες.

Είναι πλέον γνωστή η πρακτική της νέας δημοτικής αρχής, το έκανε ως αντιπολίτευση κατά κόρον όλα αυτά τα χρόνια, το κάνει και τώρα. Αντί να κατευνάζει τα οξυμένα πνεύματα στο νησί δημιουργεί και νέες εντάσεις. Είναι προφανές ότι οι κάτοικοι έχουν δίκιο. Δεν μπορείς να τάζεις και μετά να μην είσαι σε θέση να τηρήσεις τα υπεσχημένα σου.

Στην Αφρική λένε ότι: το ψέμα βγάζει λουλούδια αλλά δεν βγάζει καρπούς... Αναρωτιόμαστε, μέχρι πότε θα συνεχιστούν τα ψέματα;

Ο πολίτης θέλει ειλικρίνεια, αλήθεια, ευθύτητα, καθαρές κουβέντες, αλλά και άλλο ήθος και ύφος στην άσκηση της εξουσίας. Πάνω απ’ όλα επιζητεί αποτελεσματικότητα και βεβαίως να μην επαναλαμβάνονται οι πρακτικές της προηγούμενης δημοτικής αρχής, για τις οποίες και καταδικάστηκε.

Επί της ουσίας τώρα του θέματος, εάν μια θέση είναι κατάλληλη ή όχι προφανώς δεν μπορεί να το κρίνει ο οποιοσδήποτε, ούτε και εγώ ο ίδιος προσωπικά. Αρμόδιοι για να αποφανθούν είναι οι δημόσιες υπηρεσίες και ο μελετητής. Είναι προφανές ότι όταν το θέμα θα έλθει στο Δ.Σ. θα πάρουμε και εμείς θέση. Αυτό που κατά τη γνώμη μας έχει σημασία, ανεξάρτητα από το σημείο είναι οι διαδικασίες να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα και το έργο να γίνει με πιστή τήρηση των προδιαγραφών.

Μέχρι όμως να φτάσουμε εκεί, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τη μείωση των απορριμμάτων μέσω της ανακύκλωσης. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σοβαρή δουλειά. Μπορεί ο όγκος των απορριμμάτων να μειωθεί ως και 50%, χρειάζεται όμως πολιτική βούληση, με πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν πρωτίστως στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Το κλίμα πόλωσης που καλλιεργείται στο Μπατσί, μόνο ένα στόχο έχει κατά τη γνώμη μου και δεν είναι άλλος από το να καλύψει τα προβλήματα ουσίας, τα οποία νοιώθουν στο πετσί τους όλοι οι Μπατσιώτες. Το καλοκαίρι πλησιάζει και ο οικισμός περιμένοντας τους τουρίστες μοιάζει ως φάντασμα. Τίποτα δεν έχει γίνει, παρά τις μεγάλες υποσχέσεις, ενώ σωρεύονται τα προβλήματα.

- Το δίκτυο της αποχέτευσης παρουσιάζει συχνά βλάβες, ενώ τα λύματα πέφτουν πλησίον της ακτής. Ο βιολογικός δεν ξέρουμε αν ποτέ θα γίνει, καθώς η μεγάλη ευκαιρία για την κατασκευή του χάθηκε στο παρελθόν όταν υπήρχε η δυνατότητα χρηματοδότησης του. Δεν ξέρω «τις πταίει»; Πάντως η Υδρούσα, η πιο τουριστική περιοχή της Άνδρου θα αργήσει πάρα πολύ να αποκτήσει μια τέτοια υποδομή, την οποία διαθέτουν ευτυχώς και η Χώρα και το Κόρθι.

- Το δίκτυο της ύδρευσης είναι πολύ παλαιό και προβληματικό. Πέρυσι, επανειλημμένως, πολλά σπίτια και επιχειρήσεις δεν είχαν καθόλου νερό και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Για το αλιευτικό καταφύγιο και την αποκατάσταση της παραλίας περιμένω ακόμη την απάντηση στην επιστολή μου που έχω στείλει στον Δήμαρχο.

- Για τον εξωραϊσμό και ανάπλαση του λιμανιού δεν έχουμε ακούσει ακόμη κουβέντα.

- Για το κυκλοφοριακό και ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις στον πεζόδρομο ούτε λέξη.

Το Μπατσί  είναι ίσως το πιο δυνατό σημείο της Άνδρου, με εξαιρετικό όνομα και μοναδικές ομορφιές. Η αναβάθμιση του, ώστε να καταστεί και πάλι πόλος έλξης των Τουριστών για την «Άνδρο της Ζωής μας» αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα και πρώτη προτεραιότητα. Θέλουμε και θα κάνουμε ότι είναι δυνατό, ώστε το Μπατσί να ξαναβρεί την παλιά του αίγλη, να γνωρίσει μια νέα δυναμική και να γίνει ένας από τους πρώτους τουριστικούς προορισμούς στη χώρα μας.

Γιάννης Καπάκης
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης

Μύθοι και πραγματικότητεςΤρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Γνωστοποίηση της εισήγησης και παροχή στοιχείων ενόψει της έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Άνδρου για το Χ.Υ.Τ.Υ.

Προς: Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κο Κυριάκο Θωμά
 
Κοιν.: 1) ΥΠΕΣ/ Γραφείο Γεν. Γραμματέα
           2) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου/Γραφείο εκτελούντα χρεη Γεν.  
               Γραμματέα
           3) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
           4) Δήμαρχο Άνδρου κο Θεοδόση  Σουσούδη
           5) Έπαρχου Άνδρου κο Δημήτρη Λοτσάρη
           6) Δημοτική παράταξη «Ανδριακή ενότητα»
            7) την ανώνυμη εταιρεία ΕΠΤΑ ΑΕ (Ηνιόχου 16, Χαλάνδρι, 15238,                       ATΤΙΚΗ), όπως νόμιμα εκπροσωπείται 

 

Ενόψει της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου που έχει προσδιοριστεί για την 11 Μαρτίου 2015 και ώρα 18:30 μ.μ. και με μοναδικό θέμα το ΧΥΤΥ, παρά τις συνεχείς μου προφορικές οχλήσεις, δεν έχω λάβει ακόμη εισήγηση και παρακαλώ όπως μού χορηγηθεί αυτή άμεσα. 

Το γεγονός ότι για πολλοστή φορά ως επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Άνδρος της Ζωής μας» δεν έχω  στη διάθεση μου κάποια εσήγηση θέματος και ειδικά στο συγκεκριμένο που αποτελεί μοναδικό θέμα συζήτησης, αποτελεί προσβολή, απαξία και έλλειψη σεβασμού των εισηγητών και της Δημοτικής Αρχής στους θεσμούς και στους Δημοτικούς Συμβούλους και προφανώς πασιφανή αιτία προσφυγής και ακύρωσης των όποιων αποφάσεων προκειται να ληφθούν.

Σας υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα στο νόμο 16852/6-4-2011 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α &Η.Δ. (ΦΕΚ 661/20-4-2011 τεύχος Β΄),  Άρθρο 10 παρ. 7: «Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση, τουλάχιστον μία ημέρα πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλων των εισηγήσεων και των στοιχείων που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.» 

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψην ότι το θέμα που θα συζητηθεί είναι μείζονος σημασίας για το Δήμο και το νησί, αιτούμαι να λάβω γνώση της εισήγησης και των στοιχείων που την συνοδεύουν εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος για την κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση και προετοιμασία.           Γιάννης Καπάκης
Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Αίτημα για παρουσία του Προϊστάμενου Τεχνικών Υπηρεσιών στο νέο ΔΣ

Προς: Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κο Κυριάκο Θωμά
 
Κοιν.: 1) Δήμαρχο Άνδρου κο Θεοδόση  Σουσούδη
           2) Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Άνδρου, κ. Γκλάρα

                                                               


Ενόψει της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου που έχει προσδιοριστεί για την 11 Μαρτίου 2015 και ώρα 18:30 μ.μ. και με μοναδικό θέμα το ΧΥΤΥ, επαναλαμβάνουμε εκ νέου το αίτημά μας να παραστεί στη συνεδρίαση (εκτός από το μελετητή που πρόκειται να προσέλθει) και ο προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ο οποίος ήταν αυτός (και όχι η μελετητική εταιρεία) που εισηγήθηκε την αλλαγή των υποκριτηρίων, η οποία ψηφίστηκε στο προηγούμενο συμβούλιο. Η παρουσία του κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να μας απαντήσει στα ερωτήματα που έχουν ανακύψει σε σχέση με το "εκ παραδρομής" τεθέν δύο φορές υποκριτήριο και τα οποία του είχαμε θέσει και εγγράφως  πριν από το ΔΣ της 26ης-02-2015  και για τα οποία, παρά το γεγονός ότι ήταν επείγον και μείζονος σημασία το θέμα,  μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση.
Συνεπώς, υποβάλλουμε εγκαίρως το αίτημα να τον καλέσετε να παρευρεθεί, ώστε να εξασφαλίσετε ότι δεν θα προκύψει πάλι κάποιο εμπόδιο ή άλλος λόγος που δεν θα του επιτρέψουν να προσέλθει στη συνεδρίαση. Γιάννης Καπάκης
Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Προϋπολογισμός Δήμου Άνδρου οικ. έτους 2015ΠΡΟΣ
τον κ. Θεοδόση Σουσούση, Δήμαρχο Άνδρου

Εσωτερική Διανομή: 
- Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής, Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βουραζέρη
- Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κυριάκο Θωμά.


ΘΕΜΑ: Προϋπολογισμός Δήμου Άνδρου οικ. έτους 2015

Κύριε Δήμαρχε,

Δυνάμει των ειδικών διατάξεων των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αλλά και των γενικότερων διατάξεων του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρακαλώ όπως με πληροφορήσετε για τα ακόλουθα:

- Από το Πρόγραμμα Διαύγεια προκύπτει ότι προχθές 3.03.2015 αναρτήθηκε σε Ορθή Επανάληψη η υπ’ αρ. 253/30.12.2014 Απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την κατάρτιση και ψήφιση του Π/Υ του Δήμου μας για το έτος 2015, στοιχείο που εγείρει σοβαρά ερωτήματα περί νομιμότητας των ενεργειών σας, δεδομένου ότι ως μέλη του ανώτατου αποφασιστικού συλλογικού Οργάνου του Δήμου λάβαμε μια σημαντική απόφαση στο τέλος του προηγούμενου έτους, την οποία αναρτήσατε αρχικά - και μη σύννομα με μεγάλη καθυστέρηση - στις 16.01.2015 και 2 μήνες μετά, και όχι αμελλητί, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία περί του Προγράμματος "Διαύγεια", χωρίς να μας έχετε καν ενημερώσει προβήκατε σε διορθώσεις της εν θέματι Απόφασης και την αναρτήσατε εκ νέου σε Ορθή Επανάληψη στη Διαύγεια. Ερωτάσθε λοιπόν σε ποιά ακριβώς στοιχεία ανάγεται η ορθή επανάληψη της επίμαχης Απόφασης, με ποιά αφορμή 2 ολόκληρους μήνες μετά τη λήψη αυτής έρχεστε και τη διορθώνετε και εάν αυτή η ενέργειά σας θα έχει συνέπειες στην ομαλή λειτουργία ολόκληρου του Δήμου μας αφού πρέπει να την επανυποβάλλετε προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με προφανή τον κίνδυνο να προκληθεί περαιτέρω καθυστέρηση.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος μας ήδη, δεν τήρησε τις προβλεπόμενες προθεσμίες από την υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με την ψήφιση του Π/Υ του (βλ. άρθρα 77 και 78 ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α' 23-7-2013) και άρθρο 4 ν .4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α' 25-1-2013-Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 33 Α' 7-2-13), όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 76 του προαναφερθέντος νόμου, άρθρο 64 του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»).

Η όλη διαδικασία ψήφισης του Π/Υ αλλά και έγκρισης αυτού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2014 σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 53/20.11.2014 Εγκύκλιο της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ.

- Από πληροφορίες που έχω συλλέξει, πρέπει να αποστείλατε προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και συγκεκριμένα μετά το β’ δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2015, την αρχική μας υπ’ αρ. 253/2014 Απόφαση περί ψήφισης του Π/Υ του Δήμου μας.

Τεκμηριώστε μου επαρκώς σε ποιούς λόγους οφείλεται η καθυστερημένη αποστολή της Απόφασής μας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Υπήρξαν και ποιές επισημάνσεις, προφορικές ή/και γραπτές της ελέγκτριας Υπηρεσίας προς την Οικονομική Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί σε διορθώσεις; Αν ναι, οφείλατε να ενημερώσετε άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τί προβλήματα παρουσιάζει εντέλει ο Π/Υ του Δήμου μας και δεν έχει εγκριθεί εδώ και τόσο καιρό;

Τηρήθηκαν ή όχι εκ μέρους τόσο της πολιτικής ηγεσίας του Δήμου όσο και εκ μέρους της Οικονομικής Υπηρεσίας αυτού, οι οδηγίες της  ΚΥΑ 29530/25.07.2014: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.» (ΦΕΚ 2059/29.07.2014 τεύχος Β’) ;

Μήπως εν τέλει ο Π/Υ που παρουσιάσατε στο Δ.Σ. ήταν παραπλανητικός και εικονικά  ισοσκελισμένος προκειμένου να μας πείσετε να τον ψηφίσουμε;

Μήπως συντρέχουν λόγοι αναπομπής του Π/Υ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση;

Γνωστοποιήστε μου σε αντίγραφο τη γνώμη που διατύπωσε το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. σχετικά με τα ανώτατα όρια των ομάδων εσόδων, δαπανών, των Π.Ο.Ε., των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κ.α. που όφειλε ο Δήμος να εγγράψει στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. του Π/Υ του για το 2015. Τηρήθηκαν ή όχι οι οδηγίες του Παρατηρητηρίου;

Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ - ν. 3463/2011, ορίζονται τα εξής: «1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος  Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει,  μόνον ως προς την πληρωμή:
α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.
β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων  χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της  υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον  προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και  την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών».
Επειδή τα χρονικά περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα και ο Δήμος μας δυστυχώς κινδυνεύει να μη διαθέτει εγκεκριμένο Π/Υ έχοντας το άσχημο προνόμιο να συγκαταλέγεται μεταξύ των ελάχιστων Δήμων της χώρας που ο προϋπολογισμός τους δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, παρακαλώ όπως απαντήσετε το συντομότερο δυνατόν στα ερωτήματα που σας έθεσα ανωτέρω.

                                                                                                                            

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΑΠΑΚΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης