Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Προϋπολογισμός Δήμου Άνδρου οικ. έτους 2015ΠΡΟΣ
τον κ. Θεοδόση Σουσούση, Δήμαρχο Άνδρου

Εσωτερική Διανομή: 
- Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής, Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βουραζέρη
- Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κυριάκο Θωμά.


ΘΕΜΑ: Προϋπολογισμός Δήμου Άνδρου οικ. έτους 2015

Κύριε Δήμαρχε,

Δυνάμει των ειδικών διατάξεων των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αλλά και των γενικότερων διατάξεων του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρακαλώ όπως με πληροφορήσετε για τα ακόλουθα:

- Από το Πρόγραμμα Διαύγεια προκύπτει ότι προχθές 3.03.2015 αναρτήθηκε σε Ορθή Επανάληψη η υπ’ αρ. 253/30.12.2014 Απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την κατάρτιση και ψήφιση του Π/Υ του Δήμου μας για το έτος 2015, στοιχείο που εγείρει σοβαρά ερωτήματα περί νομιμότητας των ενεργειών σας, δεδομένου ότι ως μέλη του ανώτατου αποφασιστικού συλλογικού Οργάνου του Δήμου λάβαμε μια σημαντική απόφαση στο τέλος του προηγούμενου έτους, την οποία αναρτήσατε αρχικά - και μη σύννομα με μεγάλη καθυστέρηση - στις 16.01.2015 και 2 μήνες μετά, και όχι αμελλητί, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία περί του Προγράμματος "Διαύγεια", χωρίς να μας έχετε καν ενημερώσει προβήκατε σε διορθώσεις της εν θέματι Απόφασης και την αναρτήσατε εκ νέου σε Ορθή Επανάληψη στη Διαύγεια. Ερωτάσθε λοιπόν σε ποιά ακριβώς στοιχεία ανάγεται η ορθή επανάληψη της επίμαχης Απόφασης, με ποιά αφορμή 2 ολόκληρους μήνες μετά τη λήψη αυτής έρχεστε και τη διορθώνετε και εάν αυτή η ενέργειά σας θα έχει συνέπειες στην ομαλή λειτουργία ολόκληρου του Δήμου μας αφού πρέπει να την επανυποβάλλετε προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με προφανή τον κίνδυνο να προκληθεί περαιτέρω καθυστέρηση.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος μας ήδη, δεν τήρησε τις προβλεπόμενες προθεσμίες από την υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με την ψήφιση του Π/Υ του (βλ. άρθρα 77 και 78 ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α' 23-7-2013) και άρθρο 4 ν .4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α' 25-1-2013-Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 33 Α' 7-2-13), όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 76 του προαναφερθέντος νόμου, άρθρο 64 του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»).

Η όλη διαδικασία ψήφισης του Π/Υ αλλά και έγκρισης αυτού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2014 σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 53/20.11.2014 Εγκύκλιο της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ.

- Από πληροφορίες που έχω συλλέξει, πρέπει να αποστείλατε προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και συγκεκριμένα μετά το β’ δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2015, την αρχική μας υπ’ αρ. 253/2014 Απόφαση περί ψήφισης του Π/Υ του Δήμου μας.

Τεκμηριώστε μου επαρκώς σε ποιούς λόγους οφείλεται η καθυστερημένη αποστολή της Απόφασής μας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Υπήρξαν και ποιές επισημάνσεις, προφορικές ή/και γραπτές της ελέγκτριας Υπηρεσίας προς την Οικονομική Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί σε διορθώσεις; Αν ναι, οφείλατε να ενημερώσετε άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τί προβλήματα παρουσιάζει εντέλει ο Π/Υ του Δήμου μας και δεν έχει εγκριθεί εδώ και τόσο καιρό;

Τηρήθηκαν ή όχι εκ μέρους τόσο της πολιτικής ηγεσίας του Δήμου όσο και εκ μέρους της Οικονομικής Υπηρεσίας αυτού, οι οδηγίες της  ΚΥΑ 29530/25.07.2014: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.» (ΦΕΚ 2059/29.07.2014 τεύχος Β’) ;

Μήπως εν τέλει ο Π/Υ που παρουσιάσατε στο Δ.Σ. ήταν παραπλανητικός και εικονικά  ισοσκελισμένος προκειμένου να μας πείσετε να τον ψηφίσουμε;

Μήπως συντρέχουν λόγοι αναπομπής του Π/Υ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση;

Γνωστοποιήστε μου σε αντίγραφο τη γνώμη που διατύπωσε το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. σχετικά με τα ανώτατα όρια των ομάδων εσόδων, δαπανών, των Π.Ο.Ε., των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κ.α. που όφειλε ο Δήμος να εγγράψει στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. του Π/Υ του για το 2015. Τηρήθηκαν ή όχι οι οδηγίες του Παρατηρητηρίου;

Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ - ν. 3463/2011, ορίζονται τα εξής: «1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος  Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει,  μόνον ως προς την πληρωμή:
α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.
β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων  χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της  υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον  προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και  την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών».
Επειδή τα χρονικά περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα και ο Δήμος μας δυστυχώς κινδυνεύει να μη διαθέτει εγκεκριμένο Π/Υ έχοντας το άσχημο προνόμιο να συγκαταλέγεται μεταξύ των ελάχιστων Δήμων της χώρας που ο προϋπολογισμός τους δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, παρακαλώ όπως απαντήσετε το συντομότερο δυνατόν στα ερωτήματα που σας έθεσα ανωτέρω.

                                                                                                                            

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΑΠΑΚΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης