Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Παροχή πληροφόρησης σχετικά με τη μη κατάρτιση μέχρι σήμερα του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Άνδρου


Γιάννης Καπάκης
Δημοτικός Σύμβουλος                                                                         
Επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης             Απροβάτου, 31 Μαρτίου 2015


           
                                                                                                    
ΠΡΟΣ
τον Δήμαρχο Άνδρου, κ. Θεοδόση Σουσούδη

Κοινοποίηση:
- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
1. Γενικό Γραμματέα, κ. Κώστα Πουλάκη
2. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Ν. Κυκλάδων
κ. Νίκο Θεοδωρίδη, Ασκώντα Χρέη Γενικού Γραμματέα
Επτανήσου 35, 84 100 Ερμούπολη, Σύρος


Κύριε Δήμαρχε,
Δυνάμει των ειδικών διατάξεων των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, αλλά και των γενικότερων διατάξεων του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του πρόσφατου κωδικοποιημένου Π.Δ. 28/2015 (ΒΛ. ΆΡΘΡΑ 1, 2, 3, 9), παρακαλώ όπως με πληροφορήσετε εντός του προβλεπόμενου διαστήματος για τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την υπ΄αρ. Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β') τέθηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο για την κατάρτιση των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων για τη δημοτική περίοδο 2014-2019.
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 της προαναφερόμενης Απόφασης ορίζεται ότι "Η κατάρτιση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου", καθώς και εκείνων του άρθρου 6 ότι "Οι μικροί πληθυσμιακά δήμοι που είναι υποστελεχωμένοι και στερούνται της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, δύναται να καταθέτουν επιχειρησιακό πρόγραμμα απλοποιημένης μορφής".
Επιπλέον για την κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση και αναθεώρηση των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης της δημοτικής περιόδου 2014-2019 δύναται να γίνει χρήση των Οδηγών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α' βαθμού και παρακολούθησης, αξιολόγησης επικαιροποίησης και αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α' βαθμού της δημοτικής περιόδου 2010-2014 που είχαν συνταχθεί από την ΕΕΤΑΑ τον Σεπτέμβριο του 2011. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι ανωτέρω Οδηγοί δεν εναρμονίζονται με νεώτερες κανονιστικές διατάξεις η εναρμόνιση γίνεται μετά από σχετική ενημέρωση και έγγραφη οδηγία του Υπουργού Εσωτερικών (άρθρο 7 απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 41179/23.10.2014).
Επίσης και υπό το καθεστώς ισχύος του Π.Δ/τος 89/2011 (από 29.9.2011), που τροποποίησε το προγενέστερο Π.Δ.185/2007, δεν είναι πλέον δυνατή η προσφυγή σε εξωτερικό σύμβουλο (ειδικό σύμβουλο ή ειδικό επιστημονικό συνεργάτη) για τη σύνταξη και κατάρτιση του Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων ούτε και για  την απλή υποστήριξη αυτών, καθόσον καταργήθηκαν ρητά οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 185/2007, που παρείχαν αυτή τη δυνατότητα στις δημοτικές αρχές.
Εκ των προεκτεθέντων προκύπτει ότι για τον Δήμο Άνδρου έχει πλέον εκπνεύσει η τιθέμενη εκ της νομοθεσίας προθεσμία κατάρτισης του Επιχειρησιακοού Προγράμματος, παρότι ως Δήμος διαθέτουμε Τμήμα Προγραμματισμού και Πληροφορικής που έχει τη νόμιμη αρμοδιότητα για τη σύνταξη σχεδίου  Επιχειρησιακού Προγράμματος σε συνεργασία με τα όργανα διοίκησης του Δήμου και τις υπηρεσίες αυτού αλλά και των ΝΠΔΔ του.
Δοθέντων των ανωτέρω, ερωτάσθε κε Δήμαρχε:
Ø  σε ποιούς λόγους οφείλεται η σοβαρή ολιγωρία που παρατηρείται με τη μή κατάρτιση μέχρι σήμερα του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μας,
Ø  εάν το κατά νόμο και καθ΄υλην αρμόδιο Τμήμα Προγραμματισμού έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύνταξη του σχεδίου του εν θέματι Προγράμματος,
Ø  εάν έχει αποστείλει ερωτηματολόγια πρός συμπλήρωση στις υπόλοιπες μονάδες του Δήμου και εάν έχει λάβει τις προτάσεις τους, χορηγώντας μου σχετικά αντίγραφα αυτών και
Ø  εν γένει σε ποιά φάση βρίσκεται, έστω και καθυστερημένα πλέον, η διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την τρέχουσα πενταετία καθώς και
Ø  ποιό το ακριβές χρονοδιάγραμμα των δικών σας ενεργειών επί του συγκεκριμένου θέματος με την ιδιότητά σας ως Προέδρου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Ø  και τέλος ποιός ο ρόλος της εταιρείας "Redirection Advisors Ε.Π.Ε." στην οποία αναθέσατε - εντελώς αναιτίως κατ΄εμέ - με τη διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης στις 23.12.2014, την υπηρεσία της αξιολόγησης των δομών του Δήμου μας, με το υπέρογκο μάλιστα ποσό των Ευρώ 23.200,00.-. Μήπως πίσω από το έργο της δήθεν αξιολόγησης των δομών του Δήμου Άνδρου, υποκρύπτεται τελικώς και η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου; Τονίζω ότι εσείς ο ίδιος παραδεχθήκατε σε πρόσφατη απαντητική επιστολή ότι η εν λόγω εταιρεία "θα μπορούσε να προσφέρει καθαρά συμβουλευτικό ρόλο στην επιτροπή του Δήμου μας για τη σύνταξη του επιχειρησιακού μας προγράμματος» αν και γνωρίζετε ότι τούτο δεν επιτρέπεται εκ της κείμενης νομοθεσίας.
Παρεμπιπτόντως και με αφορμή την απάντηση που κυκλοφόρησε εκ μέρους της διοίκησης του Δήμου στα τοπικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ σχετικά με την απ΄ευθείας ανάθεση της εργασίας αξιολόγησης των δομών του Δήμου Άνδρου, έχω να επισημάνω τα ακόλουθα:
Το κείμενο της συγκεκριμένης απάντησης είναι απολύτως παρελκυστικό καθόσον αποφεύγει συστηματικά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που είχα θέσει με προγενέστερο έγγραφό μου, αντιθέτως περιορίζεται σε γενικότητες και ευχολόγια.
Δεν απαντάτε με σαφήνεια και τεκμήρια εάν τελικώς έχει ακυρωθεί η υπ΄αρ. πρωτ. 783/23.12.2014 Απόφασή σας για την επίμαχη απ΄ευθείας ανάθεση. Υφίσταται τελικώς συνεργασία του Δήμου με την εν λόγω εταιρεία ή όχι; 
Σημειώνεται ότι μετά και την πρόσφατη ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 26.02.2015 νέου επικαιροποιημένου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, προκύπτει ότι έχουν προβλεφθεί 18 θέσεις κατηγορίας ΠΕ και 12 θέσεις κατηγορίας ΤΕ αντιστοίχως μονίμου προσωπικού δημοσίου δικαίου, καθώς και 1 θέση ΠΕ και 1 θέση ΤΕ προσωπικού ΙΔΑΧ.
Επίσης βάσει της υπ΄αρ. 189/10.01.2011 Αποφάσεως Δημάρχου Άνδρου περί κατάταξης του προσωπικού στον Δήμο Άνδρου (ΦΕΚ 155/τ.Β΄/11.02.2011) προκύπτει ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή υπηρετούσαν 14 υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και 10 υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ, στοιχεία που ενδεχομένως έχουν μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου εξαιτίας συνταξιοδοτήσεων, διαθεσιμότητας, εθελοντικής διαδημοτικής κινητικότητας, μετατάξεων κ.λ.π.
Ως εκ τούτου συνάγεται ότι ο Δήμος μας σαφώς και διαθέτει πτυχιούχους υπαλλήλους παρά το μικρό του μέγεθος.
Εκ των ανωτέρω λοιπόν καταδεικνύεται προδήλως ότι οι ισχυρισμοί σας  - στην από 27.03.2015 απρωτοκόλλητη (!) και ανυπόγραφη (!) επιστολή του Τμήματος Ενημέρωσης του Γραφείου Δημάρχου που δημοσιοποιήθηκε ηλεκτρονικά σε τοπικά ενημερωτικά sites σε απάντηση προγενέστερης δικής μου πρωτοκολλημένης επιστολής (βλ.αρ. πρωτ. 2358/26-3-2015) - περί υποστελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου,  καθώς και περί δήθεν μη υπάρξεως "επαρκούς και με τεχνογνωσία προσωπικού", το οποίο θα μπορούσε να ασχοληθεί με το έργο της αξιολόγησης των δομών του Δήμου από κοινού και υπό την καθοδήγηση της δημοτικής αρχής αντί αυτό να ανατεθεί άκριτα, βιαστικά και εν τέλει μη σύννομα με απ΄ευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένη εταιρεία, ουδόλως ευσταθούν και μάλιστα υποβιβάζουν αδικαιολόγητα το επίπεδο των πτυχιούχων υπαλλήλων-στελεχών του Δήμου μας, ένα άξιο δυναμικό στο οποίο πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα και να αξιοποιηθεί αντικειμενικά αναλόγως των προσόντων του, ώστε να συμβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια ανόρθωσης του Δήμου.  
Παράλληλα στην εν θέματι ανυπόγραφη απαντητική επιστολή (η οποία σημειωτέον ουδόλως συνιστά επίσημο δημόσιο έγγραφο, καθόσον δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σύνταξης και πρωτοκόλλησής του σύμφωνα και με τον Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών, Γ.Γ.Δ.Δ., 2003) γίνεται μνεία στη διαφάνεια που ακολουθεί η διοίκησή σας.
Κύριε Δήμαρχε, στις ημέρες μας η διαφάνεια δεν είναι προνόμιο καμμίας δημοτικής αρχής, είναι - ευτυχώς - επιβαλλόμενη εκ της νομοθεσίας και η μη τήρηση αυτής επιφέρει σοβαρές συνέπειες σε όσους αιρετούς και υπηρεσιακούς δεν την εφαρμόζουν. 
Συνεπώς δεν είναι στη διακριτική σας ευχέρεια η διαφάνεια, η παροχή πληροφόρησης και οι αναρτήσεις στο Πρόγραμμα "Διαύγεια", είναι απλά υποχρέωσή σας και είναι αδιαπραγμάτευτη.
Τέλος, σας παρακαλώ όταν σας απευθύνω υπογεγραμμένες και πρωτοκολλήμένες επιστολές με τις οποίες σας ζητώ στοιχεία και διευκρινίσεις, να μου απαντάτε ομοίως εσείς ο ίδιος ή ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. με έγκυρα δημόσια έγγραφα και όχι ανυπογράφως και χωρίς πρωτόκολλο.
Παρακαλώ για την άμεση παροχή των αιτηθέντων πληροφοριών, υπενθυμίζοντάς σας ότι εκκρεμεί ακόμα απάντησή σας σε έγγραφα και επιστολές που σας έχω απευθύνει, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που αφορά το αλιευτικό καταφύγιο Μπατσίου.  


Με τιμή         Γιάννης Καπάκης
Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης