Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Μη σύνταξη εκθέσεων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Άνδρου γ’ και δ’ τριμήνου 2014


                     
ΠΡΟΣ
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κυριάκο Θωμά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Δήμαρχο Άνδρου, κ. Θεοδόση Σουσούδη
- Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κ. Χρήστο Βουραζέρη
- Δ/ντή Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Άνδρου


Κύριε Πρόεδρε,

Δυνάμει των ειδικών διατάξεων των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αλλά και των γενικότερων διατάξεων του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και του πρόσφατου Π.Δ. 28/2015 (βλ. άρθρα 1, 2, 3, 9) ως και των παρ. 8 και 9 του άρθρου 10 και της παρ. 6 του άρθρου 12 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου {Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. 16852/6.04.2011 (ΦΕΚ 661/τ.β΄/20.04.2011)}, παρακαλώ όπως με πληροφορήσετε εντός ενός μηνός, τόσο εσείς,  όσο και ο κ. Δήμαρχος, καθώς και ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής για τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας ήταν υποχρεωμένη, έπειτα και από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, να υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ για το διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος, τόσο του τρίτου, όσο και του τέταρτου τριμήνου του 2014, εντός 40 ημερών από τη λήξη αυτών, γεγονός που εντελώς παράνομα δεν συνέβει. 
Αν και γνωρίζατε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα και υποχρέωση να προβεί σε αναμόρφωση του Π/Υ έπειτα από την υποβολή σ’ αυτό της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ του γ’ τριμήνου - και όχι μόνον του β’ τριμήνου - εφόσον διαπιστωνόταν ότι είχαν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν θα εισπράττονταν έως το τέλος της χρήσης του 2014, εσείς δεν προβήκατε στα νόμιμα και αφήσατε να παρέλθει η προθεσμία χωρίς ποτέ να εισάγετε το θέμα στο Δ.Σ.
Ομοίως το ίδιο πράξατε και για το δ’ τρίμηνο του 2014 κατά το οποίο είχατε την απόλυτη ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου σε σχέση με το γ’ τρίμηνο όπου η εμπλοκή σας περιορίζεται μόνον στο μήνα Σεπτέμβριο με την ανάληψη των καθηκόντων σας.
Στερήσατε -εκ προθέσεως - από το Δ.Σ. τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την πορεία των εσόδων-εξόδων και του προϋπολογισμού του Δήμου για τα 2 τελευταία τρίμηνα του 2014 και να αποφασίσει βάσει της δέσμιας αρμοδιότητάς του, εάν χρειαζόταν ή όχι αναμόρφωση του Π/Υ προκειμένου αυτός να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός. Ομοίως, το ίδιο συνέβει και με τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης της στοχοθεσίας του Δήμου για το 9μηνο του 2014 βάσει του ΟΠΔ.
Τί προσπαθήσατε να μας αποκρύψετε ή να συγκαλύψετε  από την αμέσως εποπτεύουσα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, όσο και από τη Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. του ΥΠΕΣ, αλλά και από αυτό το ίδιο το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ώστε διστάσατε να φέρετε προς συζήτηση αυτό το τόσο σοβαρό θέμα για την οικονομική πορεία του Δήμου μας, αποδεικνύοντας έτσι για μια ακόμα φορά ότι δράτε εν κρυπτώ, προκλητικά αδιαφανώς και εν πολλοίς έκνομα .
Διερωτώμαι άραγε εάν και η οικεία Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Σύρο, η οποία οφείλει να μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν. 3852/2010, εντόπισε τη συγκεκριμένη σοβαρότατη παράλειψή σας και σας απέστειλε σχετική σύσταση.
Τα προκτεθέντα καταδεικνύουν, εκτός από το απαρχαιωμένο μοντέλο οικονομικής διοίκησης που εφαρμόζετε και σοβαρές ευθύνες για τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και ενδεχομένως και για τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ο οποίος όφειλε να έχει υποβάλλει εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, τους σχετικούς πίνακες αλλά και αναλυτική εισήγησή του στην Οικονομική Επιτροπή με τις παρατηρήσεις του για το επίπεδο ισοσκελισμού του Προϋπολογισμού.
Δεδομένων των ανωτέρω, σας καλώ να αιτιολογήσετε επαρκώς στα μέλη του Δ.Σ. αλλά και στο σύνολο των δημοτών μας που αναμένουν από εσάς μια χρηστή, διαφανή και συνετή οικονομική διαχείριση, τους λόγους που σας οδήγησαν σε αυτή την ουσιώδη παράλειψη και ταυτόχρονα να μου χορηγήσετε αντίγραφα των πρωτοκολλημένων εισηγήσεων του Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου προς την Οικονομική Επιτροπή για την πορεία εκτέλεσης του Π/Υ γ’ και δ’ τριμήνου 2014.
Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, αναμένω άμεσα την απάντησή σας, ευελπιστώντας ότι αυτή τη φορά δε θα αποφύγετε να απαντήσετε όπως συστηματικά έχετε πράξει σε όλα τα προηγούμενα έγγραφα που σας έχω μέχρι σήμερα απευθύνει.


Απροβάτου 27.5.2015

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΚΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου