Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Εισηγήσεις επί θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης των συνεδριάσεων του Δημοτικού ΣυμβουλίουΠΡΟΣ
1. Δήμαρχο Άνδρου, κ. Θεοδόση Σουσούδη
2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου, κ. Κυριάκο Θωμά

ΘΕΜΑ: Εισηγήσεις επί θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου – Καταγραφή γνώμης μειοψηφίας στις αποφάσεις του Δ.Σ.
                                                                                             
                                                                                                    
Κύριε Δήμαρχε,


Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ.,

Δυνάμει των ειδικών διατάξεων των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αλλά και των γενικότερων διατάξεων του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και του πρόσφατου Π.Δ. 28/2015 (βλ. άρθρα 1, 2, 3, 9) και έχοντας υπόψη την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011/τεύχος Β') περί του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:
Έχει παρατηρηθεί το συχνό φαινόμενο, οι εισηγήσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που έρχονται πρός συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι οποίες μας γνωστοποιούνται, όχι βεβαίως πάντα εγκαίρως, όπως ορίζει ρητά ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (είναι άραγε τυχαίο γεγονός ότι οι εισηγήσεις επί των πλέον σημαντικών θεμάτων των Δ.Σ. δεν μας γνωστοποιούνται τουλάχιστον μία ημέρα πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ρητά ορίζει η παρ. 7 του άρθρου 10 του εν λόγω Κανονισμού, προκειμένου εν πλήρη άγνοια να μας αιφνιδιάσετε ώστε να μην έχουμε τον απαραίτητο χρόνο στη διάθεσή μας για προετοιμασία και να καλούμαστε να αποφασίζουμε για σημαντικά θέματα του Δήμου επιπόλαια και βιαστικά), να είναι σε μια απλή κόλλα χαρτί, ανυπόγραφες από τον συντάκτη τους (!!), απρωτοκόλλητες (!!) και ουδόλως να πληρούν τους κανόνες σύνταξης δημοσίων διοικητικών εγγράφων, όπως αυτοί αναφέρονται στις σελ. 43-48 του Κανονισμού Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης, Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας, 2η έκδοση συμπληρωμένη, Ιανουάριος 2003).
Το γεγονός αυτό εκτός από προχειρότητα και ερασιτεχνισμό στη λειτουργία του Δήμου και του Δ.Σ. καθώς και έλλειψη σεβασμού πρός τα μέλη του Δ.Σ., υποδηλώνει εν τέλει ότι η διαφάνεια, η έγκυρη και κυρίως έγκαιρη πληροφόρηση των μελών του κορυφαίου συλλογικού Οργάνου του Δήμου μας, αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της διοίκησης του Δήμου και του Προεδρείου του Δ.Σ., παραμένει μόνον στα χαρτιά, κενή περιεχομένου και δεν μετουσιώνεται σε πράξη.
Δεν τιμά κανέναν και πολύ περισσότερο τον ανώνυμο συντάκτη αυτών των εισηγήσεων ότι τέτοια έγγραφα, που ούτε καν το εθνόσημο και την επωνυμία του Δήμου δεν φέρουν, να αποτελούν το βασικό έντυπο υλικό των προς συζήτηση θεμάτων του Δ.Σ. του Δήμου μας.
Η ανωνυμία και μάλιστα η έγγραφη, δεν συνάδει με την αποστολή και τις ευθύνες που πρέπει να αναλαμβάνουν τα δημόσια πρόσωπα, ειδικά στη σημερινή εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Η ορθή και νόμιμη διαδικασία που τηρείται και από τους υπόλοιπους Δήμους, είναι οι εισηγήσεις να συντάσσονται εμπεριστατωμένα επί επισήμου εγγράφου του Δήμου από τις καθύλην αρμόδιες για κάθε θέμα δημοτικές υπηρεσίες τηρώντας το διαδικαστικό των υπογραφών επί της τετράγωνης σφραγίδας (εισηγητής, τμηματάρχης, δ/ντής, αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή/και Δήμαρχος), να φέρουν ημερομηνία, να πρωτοκολλούνται, και κατόπιν δια του Προέδρου του Δ.Σ. να έρχονται στο Σώμα πρός συζήτηση και ψήφιση αφού προηγουμένως έχουν εγκαίρως τεθεί υπόψη όλων των μελών του Σώματος.   
Κάθε άλλη παρεκλίνουσα τακτική είναι και καταδικαστέα και ελεγκτέα.
Ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου (βλ. σχετικά άρθρο 8 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.) δεν προτίθεμαι να ανεχθώ περαιτέρω το συγκεκριμένο γεγονός που προσβάλλει τη νοημοσύνη όλων μας, και μάλιστα όταν τέτοιες ανυπόγραφες εισηγήσεις εντάσσονται στο σώμα της τελικής Απόφασης κάθε θέματος και παράγουν έννομα αποτελέσματα για τον Δήμο μας.
Παράλληλα παρατηρείται και έτερο –λυπηρό- φαινόμενο που σχετίζεται με την μη αναγραφή στις αποφάσεις του Δ.Σ. της γνώμης της μειοψηφίας των μελών που ψηφίζουν αρνητικά παρότι τούτο αποτελεί υποχρέωση δυνάμει κυρίως της υπ΄αρ. ΣτΕ 199/1944 Αποφάσεως (βλ. Βιβλίο Μάρκου Γ. Καραναστάση περί ερμηνείας Ν. 3463/2006 και νομολογίας, σελ. 667 «Στα πρακτικά του Συμβουλίου και στις αποφάσεις πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρίζεται και η γνώμη της μειοψηφίας των μελών, εφόσον διατυπώθηκε αυτή») καθώς και των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 8 της Απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ για τον Πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Προς τούτο επικαλούμαι ενδεικτικά την αναρτημένη στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» υπ’ αρ. 63/2015 Απόφαση του Δ.Σ. περί σύστασης Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των δομών του Δήμου μας όπου ουδεμία περιληπτική αναφορά γίνεται στην αρνητική μου ψήφο επί του θέματος ώστε ο αναγνώστης, για λόγους πρωτίστως διαφάνειας και σωστής πληροφόρησης, να μπορεί να γνωρίζει και να σχηματίζει αντικειμενικά άποψη για το πώς σκέφτονται και ψηφίζουν εν τέλει οι δημοκρατικά εκλεγμένοι εκπρόσωποί του. 
Ως εκ τούτου, παρακαλώ εφεξής όπως αναγράφεται περιληπτικά στο σώμα κάθε Απόφασης του Δ.Σ,. η γνώμη μου σε περίπτωση μειοψηφίας την οποία διατυπώνω σαφώς ενώπιον του Σώματος.
Τέλος, παρακαλώ όπως λάβω τεκμηριωμένη απάντησή σας, εντός της προβλεπόμενης νόμιμης προθεσμίας, σε όσα έγγραφα σας έχω μέχρι σήμερα απευθύνει διαμέσω της υπηρεσίας πρωτοκόλλου του Δήμου.
Σε διαφορετική περίπτωση και επειδή οι πληροφορίες που σας ζητώ είναι απαραίτητες για την ομαλή άσκηση των καθηκόντων μου, θα αναγκασθώ να κάνω χρήση της διάταξης της παρ. 9 του άρθρου 10 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.                                                                                                              Απροβάτου, 31 Μαρτίου 2015


Με τιμή        


 Γιάννης Καπάκης
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης