Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Παροχή στοιχείων σχετικά με την οικονομική διαχείριση έτους 2014 της Αναπτυξιακής Άνδρου Α.ΕΠΡΟΣ

1. Πρόεδρο Αναπτυξιακής Άνδρου Α.Ε., κ. Αντώνιο Λάβδα
2. Αντιπρόεδρο Αναπτυξιακής Άνδρου Α.Ε., κ. Ιάκωβο Σκόρδο


Κύριοι,

Με την ιδιότητά μου ως εκπρόσωπος του Δήμου Άνδρου στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Άνδρου Α.Ε. κατά το ποσοστό του 7,36% επί του μετοχικού κεφαλαίου αυτής δυνάμει της υπ΄αρ. 136/22.09.2014 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου και σε συνέχεια της ηλεκτρονικής γνωστοποίησης της Πρόσκλησης σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα στις 30.06.2015, παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε εγκαίρως, είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, τα ακόλουθα – απαραίτητα για την απρόσκοπτη πληροφόρησή μου και την ομαλή άσκηση των καθηκόντων μου – στοιχεία:
1

1. Αντίγραφα όλων των αναφερομένων στα υπό στοιχεία α. και β. των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της από 10.06.2015 Πρόσκλησης σε ετήσια Γ.Σ. των μετόχων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων Δ.Σ., Ισολογισμού κ.α. χρήσεως 2014.
2.  Ομοίως τα ίδια στοιχεία για τη χρήση 2013.
3.  Τις αναλυτικές εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών της Αναπτυξιακής για τις χρήσεις 2013 και 2014 καθώς και τα Προσαρτήματα των Ισολογισμών των συγκεκριμένων χρήσεων.
4.  Αναλυτική κατάσταση των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων της εταιρείας προς τρίτους με 1.01.2014, 1.09.2014 και 31.12.2014.
5. Ομοίως το ίδιο για τα Αποθέματα και τις Απαιτήσεις της εταιρείας στις εν λόγω ημερομηνίες.
6.  Εάν υφίστανται μη τιμολογηθέντα έργα εντός της χρήσης 2014.
7.  Την εισήγηση-πρότασή σας επί του δ. θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
8. Γνωρίστε μου σε ποιους λόγους οφείλεται η σοβαρή χρονική καθυστέρηση τελικής ανάρτησης στο Φ.Ε.Κ. του εγγράφου σας Ε20454/2.03.2015 (αριθμός πρωτοκόλλου αποστολέα στο Εθνικό Τυπογραφείο: 5018, θέμα: Ανακοίνωση Συγκρότησης Δ.Σ. Α.Ε.), το οποίο εκκρεμεί εδώ και τρείς μήνες στο στάδιο της επεξεργασίας όπως προκύπτει από την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.


Ευχαριστώ για τη συνεργασία και παρακαλώ για την όσο το δυνατόν σύντομη χορήγηση σ’ εμένα των προαναφερομένων στοιχείων και πάντως πριν την ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.


                                                                                                                                    
Ιωάννης Γ. Καπάκης 
Δημοτικός Σύμβουλος

Τα δικαιώματα των δημοτικών συμβούλων


Θα θυμάστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου στις 11 Μαρτίου 2015 με μοναδικό θέμα το ΧΥΤΥ, όπου παρά τις συνεχείς μας προφορικές οχλήσεις δεν λάβαμε καμία εισήγηση με αποτέλεσμα να αναγκαστούμε να τη ζητήσουμε εγγράφως και να κοινοποιήσουμε την επιστολή μας αυτή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Η απάντηση ήρθε και βέβαια μας δικαιώνει απολύτως.Ιδού και η απάντηση του Προέδρου του Δ.Σ. προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.Υπενθυμίζουμε ότι αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά που δεν είχαμε στη διάθεσή μας όλες τις εισηγήσεις παρά τον ανακριβή ισχυρισμό του Προέδρου του Δ.Σ. ότι δήθεν «σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποστέλλονται έγκαιρα προς τους δημοτικούς συμβούλους όλες οι εισηγήσεις..», ελπίζουμε ωστόσο, ύστερα και από το έγγραφο της Αποκεντρωμένης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να φροντίζει εφεξής ώστε να λαμβάνουμε πραγματικά έγκαιρα γνώση όλων (και όχι επιλεκτικά) των εισηγήσεων (που θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον εισηγητή-συντάκτη τους και όχι ανώνυμες και υπό την μορφή πρόχειρου, και πάντως σε καμία περίπτωση επίσημου δημοσίου εγγράφου) και των στοιχείων που τις συνοδεύουν εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος για την κατά το δυνατόν πληρέστερη μας ενημέρωση και προετοιμασία.