Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Παροχή στοιχείων σχετικά με την οικονομική διαχείριση έτους 2014 της Αναπτυξιακής Άνδρου Α.ΕΠΡΟΣ

1. Πρόεδρο Αναπτυξιακής Άνδρου Α.Ε., κ. Αντώνιο Λάβδα
2. Αντιπρόεδρο Αναπτυξιακής Άνδρου Α.Ε., κ. Ιάκωβο Σκόρδο


Κύριοι,

Με την ιδιότητά μου ως εκπρόσωπος του Δήμου Άνδρου στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Άνδρου Α.Ε. κατά το ποσοστό του 7,36% επί του μετοχικού κεφαλαίου αυτής δυνάμει της υπ΄αρ. 136/22.09.2014 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου και σε συνέχεια της ηλεκτρονικής γνωστοποίησης της Πρόσκλησης σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα στις 30.06.2015, παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε εγκαίρως, είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, τα ακόλουθα – απαραίτητα για την απρόσκοπτη πληροφόρησή μου και την ομαλή άσκηση των καθηκόντων μου – στοιχεία:
1

1. Αντίγραφα όλων των αναφερομένων στα υπό στοιχεία α. και β. των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της από 10.06.2015 Πρόσκλησης σε ετήσια Γ.Σ. των μετόχων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων Δ.Σ., Ισολογισμού κ.α. χρήσεως 2014.
2.  Ομοίως τα ίδια στοιχεία για τη χρήση 2013.
3.  Τις αναλυτικές εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών της Αναπτυξιακής για τις χρήσεις 2013 και 2014 καθώς και τα Προσαρτήματα των Ισολογισμών των συγκεκριμένων χρήσεων.
4.  Αναλυτική κατάσταση των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων της εταιρείας προς τρίτους με 1.01.2014, 1.09.2014 και 31.12.2014.
5. Ομοίως το ίδιο για τα Αποθέματα και τις Απαιτήσεις της εταιρείας στις εν λόγω ημερομηνίες.
6.  Εάν υφίστανται μη τιμολογηθέντα έργα εντός της χρήσης 2014.
7.  Την εισήγηση-πρότασή σας επί του δ. θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
8. Γνωρίστε μου σε ποιους λόγους οφείλεται η σοβαρή χρονική καθυστέρηση τελικής ανάρτησης στο Φ.Ε.Κ. του εγγράφου σας Ε20454/2.03.2015 (αριθμός πρωτοκόλλου αποστολέα στο Εθνικό Τυπογραφείο: 5018, θέμα: Ανακοίνωση Συγκρότησης Δ.Σ. Α.Ε.), το οποίο εκκρεμεί εδώ και τρείς μήνες στο στάδιο της επεξεργασίας όπως προκύπτει από την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.


Ευχαριστώ για τη συνεργασία και παρακαλώ για την όσο το δυνατόν σύντομη χορήγηση σ’ εμένα των προαναφερομένων στοιχείων και πάντως πριν την ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.


                                                                                                                                    
Ιωάννης Γ. Καπάκης 
Δημοτικός Σύμβουλος