Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

Παροχή πληροφόρησης σχετικά με το προσωπικό του Δήμου Άνδρου, καθώς και όλων των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και πάσης φύσεως επιχειρήσεων και εταιρειών αυτού.


 
ΠΡΟΣ
Δήμαρχο Άνδρου κ. Θεοδόση Σουσούδη διαμέσου του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κυριάκο Θωμά
Κοιν.: Σωματείο εργαζομένων Δήμου Άνδρου
Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ.,
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.8 και κυρίως της παρ. 9 του άρθρου 10 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (βλ. Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. 16852/6.04.2011 – Φ.Ε.Κ. 661/τ.Β΄/20.04.2011) και δυνάμει περαιτέρω των ειδικών διατάξεων των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αλλά και των γενικότερων διατάξεων του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) - ιδίως του άρθρου 5 αυτού - όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και του πρόσφατου Π.Δ. 28/2015 (βλ. άρθρα 1, 2, 3, 9), παρακαλώ όπως μεριμνήσετε και διαβιβάσετε άμεσα στον κ. Δήμαρχο το παρόν έγγραφό μου με τις ακόλουθες ερωτήσεις και με πληροφορήσετε εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για τα εξής:
1. Χορηγήστε μου αναλυτική κατάσταση με όλη τη δύναμη του υπηρετούντος προσωπικού του Δήμου Άνδρου καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και πάσης φύσεως εταιρειών και επιχειρήσεων αυτού, διαβιβάζοντας όπου απαιτείται το έγγραφό μου στα αρμόδια όργανα διοίκησης των τελευταίων .
Η κατάστασή σας θα πρέπει να απεικονίζει αναλυτικά όλους τους εργαζομένους ανά κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), είδος πτυχίου, κλάδο, βαθμό, διάκριση μεταξύ μονίμων δημοσίου δικαίου, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ καθώς και την Υπηρεσία που έχουν τοποθετηθεί με Απόφαση Δημάρχου ή άλλου μονομελούς ή συλλογικού οργάνου διοίκησης αλλά και την υπηρεσία που πραγματικά υπηρετούν σήμερα στις περιπτώσεις εκείνες όπου η υπηρεσία τοποθέτησης δεν ταυτίζεται με την πραγματική υπηρεσία άσκησης των καθηκόντων τους.
Επίσης, παρακαλείσθε όπως μου αναφέρετε πόσοι εκ των υπαλλήλων υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις, καθώς και εάν υπάρχουν Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων που ασκούν τα καθήκοντα της θέσης τους με απόφαση αναπλήρωσης βάσει του άρθρου 100 του Ν. 3584/2007 χωρίς όμως να είναι νόμιμα επιλεγμένοι από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
2. Χορηγήστε μου αντίγραφα όλων των Αποφάσεων βάσει των οποίων έχει ανατεθεί η άσκηση πάσης φύσεως παράλληλων καθηκόντων σε συγκεκριμένους υπαλλήλους (δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 3584/2007) και οι οποίες διατελούν εν ισχύ επί του παρόντος. Επίσης γνωρίστε μου για πόσες εξ’ αυτών των περιπτώσεων έχει αποφασίσει το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εφόσον έχει παρέλθει το αρχικό δίμηνο διάστημα που ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 35 Ν. 3584/2007.
3. Γνωρίστε μου εάν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας υπηρετεί υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ που έχει προσληφθεί ειδικά για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, της αναλυτικής λογιστικής και της σύνταξης των υποχρεωτικών λογιστικών καταστάσεων βάσει των οριζομένων στο Π.Δ. 315/1999 περί εφαρμογής του κλαδικού λογιστικού σχεδίου στους Δήμους και Κοινότητες.
4. Πληροφορήστε με σε ποιά ακριβώς φάση βρίσκεται η έγκριση του επικαιροποιημένου Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας που ψηφίσαμε στο Δ.Σ. της 26.02.2015, εάν έχει εγκριθεί από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, εάν έχει επικυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου κ.α.
5. Γνωρίστε μου εάν ο Δήμος Άνδρου είχε αποστείλει το 2013 προς κρίση στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο τους υπηρεσιακούς φακέλους του προσωπικού του για την επιλογή θέσεων Προϊσταμένων Δ/νσεων και Τμημάτων βάσει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/2010, καθώς και της Εγκυκλίου 17/2.09.2013 του Υπουργού Εσωτερικών.
Αν όχι, γνωρίστε μου το ακριβές χρονοδιάγραμμα των δικών σας ενεργειών επί του εν λόγω θέματος, μετά και τη ψήφιση του νέου Ο.Ε.Υ. του Δήμου αλλά και λόγω της εξαιρετικής σπουδαιότητας του ζητήματος για την υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων του Δήμου μας και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτού. Οι αξιοκρατικές διαδικασίες προαγωγής των υπαλλήλων, επιλογής τους σε θέσεις ευθύνης και τοποθέτησής τους βάσει των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες και αντεκδικήσεις συνιστούν θεμελιώδη κανόνα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και παράλληλα αποτελούν ισχυρό κίνητρο για αύξηση της αποδοτικότητάς τους εγκαθιδρύοντας αίσθημα δικαίου και ισονομίας ανάμεσά τους.
Οι προαναφερθείσες αιτούμενες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την ομαλή άσκηση των καθηκόντων μου και θα μου επιτρέψουν να σχηματίσω πλήρη άποψη για τα θέματα και την κατάσταση του προσωπικού του Δήμου μας και πώς αυτά επηρεάζουν συνολικά τη λειτουργία αυτού.
 
Απροβάτου, 16.07.15 

Με τιμή 
Γιάννης Καπάκης
Επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης


       

.