Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Κροκοδείλια δάκρυα...Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ANΔΡΟΥ

''Ο κροκόδειλος όταν θέλει να ξεγελάσει το θύμα του, κρύβεται και βγάζει κάτι παράξενους ήχους, που μοιάζουν καταπληκτικά με κλάμα μωρού παιδιού. Έτσι, αυτοί που τον ακούν, νομίζουν ότι πρόκειται για κάποιο παιδάκι και τρέχουν να το βοηθήσουν...Ο κροκόδειλος τότε επιτίθεται ξαφνικά και σκοτώνει το θύμα του. Στην αρχαία Ελλάδα ο κροκόδειλος ήταν άγνωστος, οι Έλληνες όμως έμαθαν για αυτόν από τους Φοίνικες εμπόρους, που τους γέμιζε με τρόμο και θαυμασμό για την δύναμη και την πανουργία του κροκόδειλου.Έτσι λοιπόν, παρόλο που στην Ελλάδα δεν υπήρχαν κροκόδειλοι συχνά ακούγεται αυτή η φράση, χρησιμοποιείται λέγοντας «χύνει κροκοδείλια δάκρυα», εννοώντας ότι κάποιος υποκρίνεται, ψεύδεται και χρησιμοποιεί ως μέσο τα «δάκρυα», για να «ρίξει στάχτη στα μάτια των άλλων. "
Για να σταματήσουν τα κροκοδείλια δάκρυα περί δήθεν είσπραξης εσόδων του Δήμου και με αφορμή το περίφημο υπηρεσιακό σημείωμα του κ. Βουραζέρη που εκφράζει την αγωνία του για την στέρηση των εσόδων, η Δημοτική Κίνηση Η ΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ, με τον επικεφαλής της Δημ. Σύμβουλο Γιάννη Καπάκη, απέστειλε την επισυναπτόμενη επιστολή,(πατήστε ΕΔΩ για να το διαβάσετε και στο προτότυπο) ζητώντας άμεση ενημέρωση,σχετικά με την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου,τα ανείσπρακτα μισθώματα απο τις εκμισθώσεις και τις δαπάνες μίσθωσης. 

Η επιστολή με ημερομηνία 8/9/2015 αναφέρει:

ΠΡΟΣ
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χρ. Βουραζέρη διαμέσου του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κυριάκου Θωμά
Κοιν.:
- Δήμαρχο Άνδρου, κ. Θ. Σουσούδη
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Ν. Κυκλάδων
κ. Νίκο Θεοδωρίδη, ασκώντα χρέη Γενικού Γραμματέα
Επτανήσου 35, 84 100 Ερμούπολη, Σύρος

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφόρησης σχετικά με τη διαχείριση της ακίνητης περιουσία του Δήμου, τα ανείσπρακτα μισθώματα από εκμισθώσεις και τις δαπάνες μίσθωσης

Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ.,
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.8 και κυρίως της παρ. 9 του άρθρου 10 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (βλ. Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. 16852/6.04.2011 – Φ.Ε.Κ. 661/τ.Β΄/20.04.2011) και δυνάμει περαιτέρω των ειδικών διατάξεων των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αλλά και των γενικότερων διατάξεων του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) - ιδίως του άρθρου 5 αυτού - όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και του πρόσφατου Π.Δ. 28/2015 (βλ. άρθρα 1, 2, 3, 9), παρακαλώ όπως μεριμνήσετε και διαβιβάσετε άμεσα στον κ. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών το παρόν έγγραφό μου με τις ακόλουθες ερωτήσεις και με πληροφορήσετε εγγράφως εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για τα εξής:
1. Χορηγήστε μου αναλυτική κατάσταση με όλα τα ιδιόκτητα ακίνητα του Δήμου (είδος ακινήτου, θέση, έκταση σε τ.μ., χρήση) όπως αυτά απεικονίζονται στις 30.06.2015 στο Μητρώο Παγίων συμπεριλαμβανομένων και εκείνων η χρήση των οποίων έχει εκχωρηθεί κατά το παρελθόν με κάθε τρόπο στα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα, εταιρείες και επιχειρήσεις του Δήμου Άνδρου.
2. Γνωρίστε μου ποια από τα παραπάνω ακίνητα είναι εκμισθωμένα από τον Δήμο σε τρίτους, σε ποιους ακριβώς, με ποια χρονική διάρκεια, για ποια χρήση και ποιο το ύψος του εισπραττόμενου μισθώματος ανά περίπτωση και αν αυτό έχει μειωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012. Εφόσον είναι εφικτό, θα παρακαλούσα όπως μου χορηγήσετε φωτοαντίγραφα όλων των εν ισχύ ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης που έχει συνάψει ο Δήμος μας ως εκμισθωτής.
3. Από αναλυτική μελέτη των απολογιστικών στοιχείων Εσόδων του Δήμου μηνός Ιουλίου 2015 όπως απεικονίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, φαίνεται ότι στον ΚΑΕ 0111 με τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα» είχε προϋπολογισθεί ποσόν ύψους Ευρώ 26.277,00.- ενώ έχει βεβαιωθεί και εισπραχθεί ποσόν ύψους μόλις Ευρώ 2.747,86.-. Η πολύ χαμηλή εισπραξιμότητα των μισθωμάτων δείχνει ότι κάποιοι εκ των μισθωτών δεν είναι συνεπείς προς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις εις βάρος των εσόδων του Δήμου.

Ως εκ τούτου ερωτάσθε σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί μέχρι σήμερα προκειμένου να προστατέψετε τα ίδια έσοδα του Δήμου, εάν έχετε κάνει χρήση των εγγυητικών επιστολών που όφειλαν να έχουν καταθέσει οι μισθωτές, εάν έχετε επιβάλει τις προβλεπόμενες από τον ΚΕΔΕ προσαυξήσεις, εάν έχετε προβεί σε εξώδικες διαμαρτυρίες για την καταβολή των εκκρεμών μισθωμάτων, για την καταγγελία των μισθώσεων κατ’ άρθρο 597 του Α.Κ. και την απόδοση των μισθίων, εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δέσμευση της δημοτικής ενημερότητας για τους οφειλέτες των μισθωμάτων, εάν έχετε προβεί σε κατάσχεση περιουσιακών τους στοιχείων κ.λ.π.
Επίσης από μελέτη των απολογιστικών στοιχείων Εξόδων (ΚΑΕ 6232) του Δήμου μας για τον ίδιο ως άνω μήνα, προκύπτει ότι ο Δήμος Άνδρου μισθώνει ταυτόχρονα από τρίτους διάφορα ακίνητα (βλ. μισθώματα κτιρίων-τεχνικών έργων ακινήτων για τη στέγαση διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών του, μισθώματα για τις ανάγκες των υπηρεσιών της κοινωνικής πολιτικής, για τη στέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για εδαφικές εκτάσεις, για τις ανάγκες λοιπών υπηρεσιών του κ.α.) επιβαρύνοντας έτσι σημαντικά τον προϋπολογισμό του, ενώ διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα.

Ως εκ τούτου παρακαλώ όπως με πληροφορήσετε για τους όρους εκάστου ενός εκ των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης που έχει συνάψει ο Δήμος μας, την περιγραφή αυτών των ακινήτων, την τοποθεσία τους, τις υπηρεσίες που στεγάζονται εκεί, τα στοιχεία των εκμισθωτών τους, εάν ο Δήμος καταβάλει εγκαίρως τα οφειλόμενα μισθώματα ή παρουσιάζει καθυστερήσεις, εάν έχει ζητήσει και προβεί στη μείωση από το 2010 κατά 20% των μισθωμάτων που καταβάλει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4002/2011 καθώς και στην περαιτέρω κλιμακωτή μείωση από 1.10.2012 (από 10% έως 25% του μηνιαίου μισθώματος) που επιβλήθηκε εκ νέου με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4081/2012 καθώς και εάν και πότε σκοπεύετε να προβείτε σε μετεγκατάσταση σε ιδιόκτητα δημοτικά ακίνητα όλων ή έστω ορισμένων εκ των δημοτικών υπηρεσιών που σήμερα στεγάζονται σε ενοικιασμένους χώρους, προκειμένου να επιτύχετε οικονομίες κλίμακας και να εξοικονομήσετε ένα σεβαστό ποσό που μπορεί να διατεθεί σε άλλους, πιο χρήσιμους, σκοπούς.
Οι προαναφερθείσες αιτούμενες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την ομαλή άσκηση των καθηκόντων μου και θα μου επιτρέψουν να σχηματίσω πλήρη άποψη για την κατάσταση της ακινήτου περιουσίας του Δήμου μας και του τρόπου αξιοποίησης αυτής.
Θα σας παρακαλούσα να γνωστοποιήσετε στον κ. Δήμαρχο και στους Αντιδημάρχους ότι οφείλουν βάσει και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας αλλά και των γενικότερων συστάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη να απαντούν γραπτώς στα πρωτοκολλημένα έγγραφά μου ως επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης.
Πρόχειρες, ελλιπείς, ασαφείς και αποσπασματικές προφορικές απαντήσεις, σε έγγραφα ερωτήματά μου, των εκπροσώπων της διοίκησης του Δήμου, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των δημοτικών συμβουλίων δεν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και δεν θα γίνονται δεκτές εκ μέρους μου καθόσον, εγώ ζητώ αναλυτικά στοιχεία, καταστάσεις κ.λ.π. που πρέπει να μου δοθούν εγγράφως. Επιπλέον οι αναρτημένες σε ιδιωτική ιστοσελίδα βιντεοσκοπήσεις των συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου και τα όσα φαίνεται να λέγονται εκεί τα οποία επικαλείται τόσο ο κ. Δήμαρχος όσο και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καθώς

και οι Αντιδήμαρχοι, ουδέν έννομο αποτέλεσμα παράγουν καθόσον οι συγκεκριμένες βιντεοσκοπήσεις γίνονται, κατά δημόσια έγγραφη ομολογία του κου Δημάρχου, από άτομο μη εγκεκριμένο από το Δ.Σ. κατά παραγγελία της δικής του δημοτικής παράταξης και έχει επανειλημμένα παρατηρηθεί το φαινόμενο να αποτελούν προϊόν θλιβερής κοπτοραπτικής-λογοκρισίας των εντολέων τους.
Και τέλος σας εφιστώ την προσοχή στην τιθέμενη εκ της νομοθεσίας προθεσμία απάντησης, εντός ενός μηνός, σε προγενέστερα έγγραφά μου κάτι που η διοίκησή σας φαίνεται να αγνοεί συστηματικά και επιδεικτικά, γεγονός που θα με αναγκάσει να καταφύγω στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
Με τιμή,
Γιάννης Καπάκης
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης