Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

''ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΔΡΟΥ'' ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Δημοσιεύουμε επιστολή του Γιάννη Καπάκη σχετικά με την παροχή στοιχείων για την Αναπτυξιακή Ανδρου,όπου επισημαίνονται 15 σχετικά νέα επικαιροποιημένα ερωτήματα,καθώς επίσης και η προγενέστερη επιστολή απο 16/5/2015, όπου και τότε εζητείτο η πληροφόρηση για την οικονομική της διαχείριση.
Η επιστολή αναφέρει:
'' Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου, 
Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την άμεση προώθηση της συνημμένης επιστολής μου προς τη διοίκηση της εταιρείας Αναπτυξιακή Άνδρου Α..Ε. καθώς και για την έγκαιρη και σαφή απάντηση όλων των εκεί τιθέμενων ερωτημάτων μου. 
Επίσης παρακαλώ όπως μου γνωστοποιήσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Δήμο Άνδρου της εν λόγω επιστολής μου''.
  


ΠΡΟΣ
  •         Πρόεδρο Αναπτυξιακής Εταιρείας Α.Ε. Δήμου Άνδρου
  •              Δήμαρχο Άνδρου κ. Θεοδόση Σουσούδη διαμέσου του Προέδρου του Δημοτικού  Συμβουλίου, κ. Ελ. Μπάλλα


Κοινοποίηση:
  •  - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Ν. Κυκλάδων κ. Νίκο            Θεοδωρίδη, Ασκώντα Χρέη Γενικού Γραμματέα, Επτανήσου 35, 84 100 Ερμούπολη,    Σύρος

 ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφόρησης - χορήγηση στοιχείων επί θεμάτων της εταιρείας «Αναπτυξιακή Άνδρου Α.Ε.»

Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ.8 και 9 του άρθρου 10 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (βλ. Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. 16852/6.04.2011 – Φ.Ε.Κ. 661/τ.Β΄/20.04.2011), τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, τις γενικότερες διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και εκείνες των άρθρων 1, 2, 3 και 9 του Π.Δ. 28/2015 «Κώδικας Πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/τ.Α΄), και δεδομένης της ιδιότητάς μου ως εκπρόσωπος του Δήμου Άνδρου στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Άνδρου Α.Ε. κατά το ποσοστό του 7,36% επί του μετοχικού κεφαλαίου αυτής βάσει της υπ΄αρ. 136/22.09.2014 Αποφάσεως του Δ.Σ. Άνδρου,  παρακαλώ όπως μεριμνήσετε και διαβιβάσετε άμεσα στον Πρόεδρο της εν λόγω εταιρείας καθώς και στον κ. Δήμαρχο το παρόν έγγραφό μου και με πληροφορήσετε εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για τα εξής:
Έχει γίνει για το 2016 ή όχι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής καθόσον ουδεμία ενημέρωση-πρόσκληση έχω μέχρι σήμερα λάβει. Σε αρνητική περίπτωση, αναφέρετέ μου τους λόγους της παρατηρούμενης καθυστέρησης.
1.    Πόσοι εργαζόμενοι και ποιών ειδικοτήτων απασχολούνται σήμερα στην εταιρεία και ποιο το αντικείμενο αυτών.
2.    Καταβάλλονται κανονικά και εμπροθέσμως ή όχι οι πάσης φύσεως αμοιβές των εργαζομένων .
3.    Υπάρχουν οφειλές μισθοδοσίας προς το προσωπικό, σε τι ύψος ανέρχονται αυτές, ποιο το χρονικό διάστημα δημιουργίας τους και ποιοι οι λόγοι της μη τακτοποίησής τους μέχρι σήμερα.
4.    Καταβάλλονται ομαλά ή όχι οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.
5.    Η εταιρεία διαθέτει ή όχι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ?
6.    Αποστέλλει ή όχι η εταιρεία σε τακτά χρονικά διαστήματα στη Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. στατιστικά δελτία με τα οικονομικά της στοιχεία ? Επισημαίνω ότι με βάση το υπ΄αρ. πρωτ. 17007/16.05.2016 εξαιρετικά επείγον έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκύπτει μη αποστολή αυτών και παρακαλώ .γνωρίστε μου τους λόγους αυτής .
7.    Ποιός και βάσει ποιάς Αποφάσεως έχει αναλάβει την τήρηση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας και την εν γένει παρακολούθηση της οικονομικής της κατάστασης και των υποχρεώσεών της προς τρίτους.
8.    Ποιος ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής που έχει οριστεί για τον ετήσιο έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
9.    Τον Μάϊο του 2015 υπέβαλα εγγράφως επιστολή-αίτημα (βλ. συνημμένα) προς τη διοίκηση της Αναπτυξιακής Άνδρου ζητώντας, μεταξύ άλλων, και πληροφόρηση επί συγκεκριμένων οικονομικών στοιχείων, την οποία ουδέποτε δυστυχώς μέχρι σήμερα έχω λάβει. Σημειώνω ότι η εν λόγω επιστολή μου ουδόλως απαντήθηκε στο σύνολό της.
10.  Χορηγήστε μου αναλυτικό Ισοζύγιο τριτοβάθμιων λογαριασμών περιόδου έως και 31.08.2016.
11.  Χορηγήστε μου τους Ισολογισμούς της εταιρείας ετών 2012 και εφεξής μέχρι τον πλέον πρόσφατο, με τα Προσαρτήματα αυτών και τις Εκθέσεις Ελέγχου των ορκωτών λογιστών προς το Δ.Σ.
12.  Γνωρίστε μου αναλυτικά τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους με 1.01.2016 και 31.06.2016 καθώς και τα Αποθέματα και τις Απαιτήσεις με τις ίδιες ημερομηνίες.
13.  Ποια έργα ανέλαβε η Εταιρεία εντός της χρήσεως 2015 καθώς και το α΄ εξάμηνο του 2016  και το ύψος αυτών ανά έργο
14.  Υφίστανται μη τιμολογηθέντα έργα για τη χρήση 2015 και για το α΄εξάμηνο του 2015 και ποιο το ύψος τους.
15.  Έχετε καταρτίσει πρόγραμμα βιωσιμότητας της Εταιρείας και το κυριότερο τι σκοπεύετε να κάνετε με το προσωπικό αυτής που βιώνει κατάσταση συνεχόμενης εργασιακής ανασφάλειας και απαξίωσης.
              
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στην οποία κοινοποιείται η παρούσα επιστολή μου παρακαλείται όπως επιληφθεί του θέματος, επικοινωνήσει με τον Δήμο Άνδρου και τη διοίκηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας του προκειμένου να μου χορηγηθούν απρόσκοπτα τα αιτούμενα στοιχεία, απαντηθούν επαρκώς - και όχι παρελκυστικώς και ασαφώς - τα ερωτήματά μου και επιπλέον αναζητήσει, ως εποπτικό όργανο, τους λόγους της μη αποστολής οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.

Με τιμή,  

 Γιάννης Καπάκης

Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης   
Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου
          Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης

  
Συνημ.: - Επιστολή μου της 16.05.2015  προς την Αναπτυξιακή Άνδρου Α.Ε. -

  
 H ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  16/5/2015 ΑΝΕΦΕΡΕ: 
                                                                                               

ΠΡΟΣ
1. Πρόεδρο Αναπτυξιακής Άνδρου Α.Ε., κ. Αντώνιο Λάβδα
2. Αντιπρόεδρο Αναπτυξιακής Άνδρου Α.Ε., κ. Ιάκωβο Σκόρδο

ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων σχετικά με την οικονομική διαχείριση έτους 2014 της Αναπτυξιακής Άνδρου Α.Ε. 

Κύριοι,
Με την ιδιότητά μου ως εκπρόσωπος του Δήμου Άνδρου στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Άνδρου Α.Ε. κατά το ποσοστό του 7,36% επί του μετοχικού κεφαλαίου αυτής δυνάμει της υπ΄αρ. 136/22.09.2014 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου και σε συνέχεια της ηλεκτρονικής γνωστοποίησης της Πρόσκλησης σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα στις 30.06.2015, παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε εγκαίρως, είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, τα ακόλουθα – απαραίτητα για την απρόσκοπτη πληροφόρησή μου και την ομαλή άσκηση των καθηκόντων μου – στοιχεία:
1.    Αντίγραφα όλων των αναφερομένων στα υπό στοιχεία α. και β. των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της από 10.06.2015 Πρόσκλησης σε ετήσια Γ.Σ. των μετόχων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων Δ.Σ., Ισολογισμού κ.α. χρήσεως 2014.
2.    Ομοίως τα ίδια στοιχεία για τη χρήση 2013.
3.    Τις αναλυτικές εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών της Αναπτυξιακής για τις χρήσεις 2013 και 2014 καθώς και τα Προσαρτήματα των Ισολογισμών των συγκεκριμένων χρήσεων.
4.    Αναλυτική κατάσταση των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων της εταιρείας προς τρίτους με 1.01.2014, 1.09.2014 και 31.12.2014.
5.    Ομοίως το ίδιο για τα Αποθέματα και τις Απαιτήσεις της εταιρείας στις εν λόγω ημερομηνίες.
6.    Εάν υφίστανται μη τιμολογηθέντα έργα εντός της χρήσης 2014.
7.    Την εισήγηση-πρότασή σας επί του δ. θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
8.    Γνωρίστε μου σε ποιους λόγους οφείλεται η σοβαρή χρονική καθυστέρηση τελικής ανάρτησης στο Φ.Ε.Κ. του εγγράφου σας Ε20454/2.03.2015 (αριθμός πρωτοκόλλου αποστολέα στο Εθνικό Τυπογραφείο: 5018, θέμα: Ανακοίνωση Συγκρότησης Δ.Σ. Α.Ε.), το οποίο εκκρεμεί εδώ και τρείς μήνες στο στάδιο της επεξεργασίας όπως προκύπτει από την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Ευχαριστώ για τη συνεργασία και παρακαλώ για την όσο το δυνατόν σύντομη χορήγηση σ΄εμένα των προαναφερομένων στοιχείων και πάντως πρίν την ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.

Με τιμή.

                                                       Γιάννης Καπάκης  
Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου
          Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου