Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΠΡΟΣ
1.    Δήμαρχο Άνδρου κ. Θεοδόση Σουσούδη
2.    Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Πρόεδρο Ο.Ε., κ. Χρ. Βουραζέρη
διαμέσου του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ελ. Μπάλλα

     Κοινοποίηση:
    1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
    A. Τμήμα Διοίκησης Ν. Κυκλάδων, Επτανήσου 35, 84 100 Ερμούπολη, Σύρος
    Β.  κ. Νίκο Θεοδωρίδη, Ασκώντα Χρέη Γενικού Γραμματέα
         Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8, 185 38 Πειραιάς
  
Θ Ε Μ Α: Ενημέρωση και παροχή διευκρινίσεων για τη δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στάθμευσης-αμαξοστασίου των οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Απόφαση Ο.Ε. υπ΄αρ. 147/2016)

Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ.8 και 9 του άρθρου 10 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (βλ. Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. 16852/6.04.2011 – Φ.Ε.Κ. 661/τ.Β΄/20.04.2011), τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, τις γενικότερες διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και εκείνες των άρθρων 1, 2, 3 και 9 του Π.Δ. 28/2015 «Κώδικας Πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/τ.Α΄), παρακαλώ όπως μεριμνήσετε και διαβιβάσετε άμεσα στους αρμοδίους το παρόν έγγραφό μου και με πληροφορήσετε εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για τα εξής:
Βάσει της υπ΄αρ. 147/2016 Απόφασης της Ο.Ε. (Α.Δ.Α.: 6ΟΗ1ΩΨΙ-Υ6Η) εγκρίθηκαν δύο Πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων αφού είχαν προηγηθεί έτερα Πρακτικά τόσο της Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Ακινήτων όσο και της Επιτροπής Εκτίμησης μίσθωσης ακινήτου και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός της εν λόγω μίσθωσης στην εταιρεία «ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.».
Ωστόσο παρατηρείται ότι δεν τηρήθηκε ένας σοβαρός όρος της διακήρυξης του μειοδοτικού διαγωνισμού όπως αυτή καταρτίστηκε με την υπ’ αρ. 87/2016 Απόφαση της Ο.Ε. και ακολούθησε η όμοια υπ’ αρ. πρωτ. 5576/14.07.2016 Διακήρυξη του Δημάρχου Άνδρου.
Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ότι :
-       το υπό μίσθωση ακίνητο θα «πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτο κατά την ημέρα της δημοπρασίας με σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης ή αυτόνομο σύστημα υδροδότησης και παροχή ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π.» (βλ. άρθρο 2 «Περιγραφή μισθίου» της Διακήρυξης), οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας μεταξύ άλλων δικαιολογητικών και Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα έφερε σφραγίδα του γνησίου υπογραφής περί πλήρους αποδοχής των όρων της διακήρυξης καθώς και φάκελο τεχνικής προσφοράς που θα περιελάμβανε και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι για το υπό μίσθωση ακίνητο συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο με τίτλο «Περιγραφή μισθίου» της διακήρυξης.    (βλ. άρθρα 4ο και 5ο της Διακήρυξης).
Όλοι οι παραπάνω όροι της Διακήρυξης παραβιάστηκαν κατάφορα από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας καθόσον το ακίνητο που επιλέχθηκε προς μίσθωση την ημέρα της δημοπρασίας δεν πληρούσε τους όρους του ετοιμοπαράδοτου αφού δεν διέθετε ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού και υδροδότησης, παράλειψη ουσιώδη περί της καταλληλότητας του κτιρίου.

Παρά την κρίσιμη αυτή παράβαση των όρων της διακήρυξης που ο ίδιος ο κ. Δήμαρχος και η Οικονομική Επιτροπή έθεσαν, αυτοαναιρέθηκαν στη συνέχεια και κατακύρωσαν τον διαγωνισμό στη συγκεκριμένη εταιρεία δηλώνοντας μη σύννομα ότι το ακίνητο της εταιρείας πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης, ακροβατώντας μάλιστα επικίνδυνα θέτοντας εκ των υστέρων και παντελώς αυθαίρετα την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των εργασιών ηλεκτροδότησης και υδροδότησης του κτιρίου μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (και όχι κατά την ημέρα της δημοπρασίας), βάζοντας μάλιστα εν γνώσει τους σε κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία του Δήμου υψηλής αξίας (στόλος οχημάτων, μηχανημάτων, ηλεκτρολογικό υλικό κ.α.) αφού επέλεξαν να τα στεγάσουν σε μισθωμένο κτίριο που δεν ηλεκτροδοτείται και δεν υδροδοτείται !!!.
Και βέβαια ανακύπτουν σοβαρά ερωτηματικά και για το ύψος του μισθώματος που πρόσφερε η εταιρεία και της κατακυρώθηκε (σημειωτέον ότι δεν υπήρξε ανταγωνιστική προσφορά καθόσον στη δημοπρασία εμφανίσθηκε μόνον η εν λόγω εταιρεία).
Το τελικό ποσό του μισθώματος που θα πληρώνει ο Δήμος μηνιαίως για ένα ακίνητο που την ημέρα της δημοπρασίας και μέχρι σήμερα ακόμη δεν είναι ετοιμοπαράδοτο, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 4.000, αποκλίνοντας σημαντικά από το αρχικά ελάχιστο ποσό των Ευρώ 2.178,44.- που καθόρισε η Επιτροπή εκτίμησης του ακινήτου και μάλιστα σε μια εποχή όπου η κτηματαγορά κλυδωνίζεται και τα ενοίκια των ακινήτων έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω της κρίσης.
Και το χειρότερο όλων είναι ότι η δαπάνη του μισθώματος επιβαρύνει κατευθείαν τους κατοίκους όλης της Άνδρου, οι οποίοι μέσω των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που πληρώνουν με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, θα κληθούν να χρηματοδοτήσουν και τη συγκεκριμένη δαπάνη που τους φόρτωσε η διοίκηση του Δήμου.
Δεδομένων των ανωτέρω και στα πλαίσια της διαφάνειας των ενεργειών σας αλλά και της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, παρακαλώ όπως μου απαντήσετε για ποιους λόγους τα εμπλεκόμενα με τη συγκεκριμένη δημοπρασία συλλογικά Όργανα του Δήμου Άνδρου κατακύρωσαν το αποτέλεσμα στην εταιρεία «ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» παραβιάζοντας εμφανώς ουσιώδεις όρους της διακήρυξης, τροποποιώντας τους μεταγενέστερα αυθαιρέτως και κατά το δοκούν, καθιστώντας έτσι την όλη διαδικασία της δημοπρασίας μη σύννομη. Επίσης αναφέρετέ μου και τα κριτήρια που έλαβαν υπόψη τους τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας στο να αποδεχθούν το υψηλό τίμημα των Ευρώ 4.000.- ως μηνιαίο ενοίκιο, την ίδια στιγμή μάλιστα που η διοίκηση του Δήμου μας αδρανεί προκλητικά έως και επικίνδυνα για τα συμφέροντα του Δήμου, αδιαφορώντας να αξιοποιήσει τόσο τα ιδιόκτητα ακίνητα που διαθέτει, όσο και  να εισπράξει οφειλόμενα μισθώματα τρίτων από εκμίσθωση ιδιόκτητων δημοτικών ακινήτων αφήνοντάς τους ανενόχλητους να φεσώνουν τον Δήμο μας επί χρόνια.
Επίσης παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε αντίγραφο:

-   Του υπ’ αρ. πρωτ. 8239/5.10.2016 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της εν λόγω δημοπρασίας
-   Του υπ΄αρ. πρωτ. 6118/3.08.2016 Πρακτικού (έκθεση) της Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης-εκμίσθωσης ακινήτων
-       Του σχετικού Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Ακινήτων
-       Του σχετικού Πρακτικού της Επιτροπής εκτίμησης μίσθωσης ακινήτου (κτίριο και χώρο στάθμευσης) για τις ανάγκες των οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού
-     Των 2 Υπεύθυνων Δηλώσεων που κατέθεσε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εν λόγω εταιρείας σχετικά με τη γνώση και πλήρη αποδοχή των όρων της διακήρυξης και με την εκπλήρωση του όρου του ετοιμοπαράδοτου του κτιρίου. Ομοίως και της Υπεύθυνης Δήλωσης ορισμού αξιόχρεου εγγυητή.
-       Της κατατεθείσας οικονομικής προσφοράς της εταιρείας.  
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στην οποία κοινοποιείται η παρούσα επιστολή μου παρακαλείται όπως λάβει υπόψη της το παρών έγγραφό μου κατά τον έλεγχο νομιμότητας που θα ασκήσει στην υπ΄αρ. 147/2016 Απόφαση της Ο.Ε. και περαιτέρω επιληφθεί του θέματος ως εποπτεύουσα Αρχή και επικοινωνήσει άμεσα με τον Δήμο Άνδρου προκειμένου να μου χορηγηθούν απρόσκοπτα όλα τα αιτούμενα στοιχεία και απαντηθούν επαρκώς - και όχι παρελκυστικώς και ασαφώς - τα ερωτήματά μου .


Με τιμή,    

                                                   Γιάννης Γ. Καπάκης
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Υπουργείου Εσωτερικών
Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου
Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης


1 σχόλιο:

  1. Με τα ενοίκια πενταετίας το ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ! Γιατί δεν προτιμάμε μια τέτοια λύση;

    ΑπάντησηΔιαγραφή